Geometrické plány

  1. Zaměření staveb pro účely kolaudace (novostavby, přístavby, vodní díla)

  2. Rozdělní pozemků

  3. Vyhotovení věcných břemen

  4. Doplnění katastru o pozemky vedené dosud ve zjednodušené evidenci
  • Parcelace vč. návrhu
  • Geometrický plán pro zpřesnění nebo upřesněné hranice pozemku

          (nutný souhlas všech dosavadních vlastníků a sepsání souhlasného prohlášení)